Онлайн кредити от Наси

//Home

Видове инвестиционни фондове
Кредити | | 30. September, 2013


Инвестиционните фондове, известни също така като инвестиционни фондове за масови средства, се управляват от акционерните или от командитните дружества. Тези дружества инвестират дялов капитал на своите фондове, като купуват портфейл от акции, облигации или други финансови инструменти. Предимство е купуването на дялови единици във фондовете на дружествата от инвестиционен тип, представляващ професионално управляван капитал, разграничени инвестиции, а също така и тяхната плавност.
Някои инвестиционни дружества се специализират в една област на стопанството. Други инвестират капитал в акции на чуждестранни фирми и бързи кредити като лев кредит . Например, посредством японския фонд могат да се купуват акции на японските фирми, а посредством корейския фонд – акции на корейските предприятия. Масовите инвестиционни фондове се делят на отворени и затворени фондове.
Отворени фондове за масови инвестиции (Mutual funds)
Дружествата, управляващи отворените фондове пускат в обръщение всекидневно нови дялови единици и изкупуват тези единици, пуснати в обръщение по-рано, от инвеститорите и то от тези, които искат да ги премахнат. Цената на дяловата единица на фонда се определя в края на всеки ден и се изразява като NAV (Net Asset Value) или стойност на всичките инвестиции, делена на числата на пуснатите дялови единици. Отбелязването на тези стойности се публикува всекидневно във финансовата преса.
Притежатели на фондовете са всички инвеститори, чиито капитални влогове създават инвестиционни суми. Фондовете се управляват от професионалисти, които влагат парите в акции, облигации и други финансови инструменти.
* Предимство на фондовете е възможността за закупуване на акции или облигации за неголяма сума -минималния капиталов влог е 100 лева. Опитните инвеститори използват фондовете, за да намалят риска, свързан с индивидуалното закупуване на финансови инструменти.
* Недостатък на този вид фондове е относително високото заплащане на професионалните услуги. Понякога се взема комисионна6, която достига до 8,5%. В някои фондове не се използва такъв вид заплащане. Понякога се взема също така заплащане (комисионна) при ликвидирането на дяловите единици (до 3%). Почти винаги се взема комисионна за управлението на фонда, която е до 0,5%.
* Посочените по-горе комисионни са съществени при избора на фондове. Най-важен е изборът на фонд от гледна точка на целта на инвестирането, което ни интересува. Съществени са също така резултатите от фонда за последните години. През годините 1982 -1987 фондовете, базиращи се на акциите, донесоха над 20% от инвестирането на капитала в годишна скала.